Algemene voorwaarden

VOOR EINDKLANTEN

Contractuele voorwaarden in het kader van via het platform https://shop.sunflowerfamily.de gesloten koopcontracten

tussen

SunflowerFamily GmbH
Am Mühlbach 38
D-87487 Wiggensbach /Allgäu
Telefoon: +49 8370 922 8010
E-mail: info@sunflowerfamily.de

Directie: Nicole Breisinger en Oliver Schenkmann
Handelsregister: HRB 12992
Bevoegde rechtbank: Kempten / Allgäu
Verkoopbelastingnummer: DE 301481333

- in de volgende "provider" -

en

de in § 2 van deze AV aangeduide gebruikers van dit platform - hierna te noemen "Klant/Klanten" - worden gesloten.

§ 1 Toepassingsgebied

Voor de zakelijke relatie tussen de aanbieder en de klant gelden de volgende Algemene Voorwaarden, uitsluitend in de versie die geldig is op het moment van de bestelling. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de aanbieder uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met de geldigheid ervan.

§ 2 Sluiting van het contract

(1) De klant kan producten uit het assortiment van de aanbieder kiezen en deze over de knop "in de Warenkorb" verzamelen in een zogenaamde Warenkorb. Door op de knop "nu kopen" te klikken, doet hij een bindend verzoek om de goederen in de winkelwagen te kopen. Voordat de bestelling wordt verzonden, kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en bekijken.

(2) De aanbieder stuurt de klant vervolgens per e-mail een automatische ontvangstbevestiging met als onderwerp "Bevestiging van uw bestelling bij Sunflower Family", waarin de bestelling van de klant nogmaals wordt vermeld en die de klant kan afdrukken met behulp van de functie "Afdrukken". De bestelling van de klant (1) vertegenwoordigt het aanbod om een contract te sluiten met de respectieve inhoud van het winkelwagentje. De ontvangstbevestiging (orderbevestiging) vormt de aanvaarding van het aanbod door de leverancier. Daarin wordt de inhoud van het bevel samengevat. In deze e-mail of in een afzonderlijke e-mail, maar ten laatste bij de levering van de goederen, wordt de tekst van het contract (bestaande uit bestelling, algemene voorwaarden en orderbevestiging) door ons op een permanente gegevensdrager (e-mail of papieren afdruk) aan de klant toegezonden. De tekst van het contract zal worden opgeslagen met inachtneming van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

(3) De overeenkomst wordt gesloten in de talen: Duits.

§ 3 Levering, beschikbaarheid van goederen, betalingsmodaliteiten

(1) De door ons opgegeven levertijden zijn berekend vanaf het tijdstip van onze orderbevestiging (§ 2 (2) van deze voorwaarden), voorafgaande betaling van de koopprijs voorzien.

(2) Indien het door de klant in de bestelling gespecificeerde product slechts tijdelijk niet beschikbaar is, zal de leverancier de klant eveneens onmiddellijk daarvan op de hoogte brengen. In geval van een vertraging in de levering van meer dan twee weken heeft de klant het recht zich uit het contract terug te trekken. In dat geval heeft de leverancier ook het recht zich uit het contract terug te trekken. In dat geval zal hij onmiddellijk alle reeds door de klant gedane betalingen terugbetalen.

(3) De volgende leveringsbeperkingen zijn van toepassing: De aanbieder levert alleen aan klanten die hun gewone verblijfplaats (factuuradres) in een van de volgende landen hebben en een afleveradres in hetzelfde land kunnen opgeven: Duitsland, Oostenrijk.

(4) De klant kan betalen via factuur, automatische incasso, kredietkaart en PayPal. De betaling wordt verwerkt via PayPal Plus.

(5) De betaling van de koopprijs is onmiddellijk opeisbaar bij de sluiting van het contract. Indien de vervaldatum van de betaling wordt bepaald door de kalender, is de klant reeds in gebreke door het missen van de termijn.

§ 4 Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de volledige betaling van de koopprijs blijven de geleverde goederen eigendom van de aanbieder.

§ 5 Prijzen en verzendkosten

(1) Alle prijzen, die op de website van de aanbieder worden vermeld, verstaan zichzelf inclusief de in elk afzonderlijk geval geldende wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

(2) De passende verzendingskosten worden de klant op het bestelformulier medegedeeld en zijn voor rekening van de klant, voor zover de klant geen gebruik maakt van een eventueel herroepingsrecht.

(3) In geval van herroeping draagt de klant de directe kosten van de terugzending.

§ 6 Garantie voor materiaaldefecten

(1) De leverancier is aansprakelijk voor materiaalfouten volgens de geldende wettelijke voorschriften, in het bijzonder §§ 434 e.v. BGB. De garantietermijn voor door de leverancier aan ondernemers geleverde goederen bedraagt 12 maanden.

§ 7 Aansprakelijkheid

(1) Aanspraken van de klant op schadevergoeding zijn uitgesloten. Uitgesloten hiervan zijn aanspraken op schadevergoeding van de klant die voortvloeien uit letsel van leven, lichaam of gezondheid of uit schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), alsmede aansprakelijkheid voor andere schade op grond van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door de aanbieder, diens wettelijke vertegenwoordigers of agenten. Materiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken.

(2) In geval van niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen is de aanbieder alleen aansprakelijk voor de voor het contract typische, te voorziene schade indien deze door eenvoudige nalatigheid veroorzaakt is, tenzij de schadeclaims van de klant gebaseerd zijn op schade aan leven, lichaam of gezondheid.

(3) De beperkingen van de leden 1 en 2 gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en gemachtigden van de dienstverrichter, indien vorderingen rechtstreeks tegen hen worden ingesteld.

(4) De bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid blijven onverlet.

§ 8 Slotbepalingen

(1) De contracten tussen de aanbieder en de klant worden beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en het internationaal privaatrecht.

(2) Indien de afnemer een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de bevoegde rechterlijke instantie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele betrekkingen tussen de afnemer en de dienstverlener, de statutaire zetel van de dienstverlener.

(3) De overeenkomst blijft verbindend in al haar onderdelen, zelfs indien afzonderlijke punten geen rechtsgevolgen hebben. In plaats van de onwerkzame punten gelden de wettelijke bepalingen, indien die er zijn. Indien dit echter voor een van de partijen bij de overeenkomst een onredelijk nadeel zou betekenen, wordt de overeenkomst in haar geheel onverbindend.

Alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig art. 14 lid 1 ODR-Verordening en § 36 VSBG:

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr . Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.